HAVA YÖNETİMİ
Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik
Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği

ATIK YÖNETİMİ
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil va Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği

KİMYASALLAR YÖNETİMİ
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

DENİZ KIYI YÖNETİMİ
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik
Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği

ÖLÇÜM VE İZLEME
İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmalarının Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği

İZİN VE DENETİM
Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
Çevre Denetimi Yönetmeliği

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü Yönetmeliği
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB)
İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik

FİNANSMAN VE PLANLAMA
Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik
Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YUKARIDA BULUNAN İÇERİKLER BAKANLIĞIN RESMİ WEB SAYFASINDAN OTOMATİK OLARAK ÇEKİLMİŞTİR. DEĞİŞİKLİK GÖSTEREN YÖNETMELİK, TEBLİĞ VE GENELGELERDEN DOĞACAK OLUMSUZLUKLARDAN GEKSANDER SORUMLU DEĞİLDİR.