Ulusal Yeterlilikler Yayınlandı

Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan CBS Operatörü ve CBS Uzmanı nihai taslak yeterlilikler MYK Yönetim Kurulu’nun 25/05/2016 tarih ve 2016/30 sayılı kararı ile onaylanmış ve Ulusal Yeterlilik niteliğini kazanmıştır.

MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından Ulusal Yeterlilikte tanımlanan kriterlere göre, bireyin bilgi ve becerisi ölçülüp, değerlendirilerek “Mesleki Yeterlilik Belgesi” verilmesine başlanacaktır. Başvuru şartlarını sağlamak üzere gerekli altyapı hazırlıkları sağlanmış olup MYK’na ön başvuru süreci başlamıştır. Bu doğrultuda TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme standardına ilişkin Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) akredite olunmasına ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.

Akreditasyon işlemleri tamamlandığında Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü “Mesleki Yeterlilik Belgesi” veren ilk kamu kurumu olacaktır.

Ülkemizde kamu ve özel kuruluşlara karar verme sürecinde etkin olan coğrafi bilgi teknolojileri ve yönetim sistemleri konusunda ve veri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, sorun çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış elemanların eksikliği hissedilmektedir. Bu nedenlerle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından en kısa zamanda ilgili standartların ve yeterliliklerin hazırlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla, CBS Operatörü ve CBS Uzmanı meslek standartları ve yeterlilikleri hazırlamak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu ile protokol imzalanmıştır.

Bu süreçte;

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından CBS Operatörü (Seviye 4) ve CBS Uzmanı (Seviye 6) taslak meslek standartları hazırlanmış ve ilgili tarafların (ilgili kamu kurumları, işçi, işveren ve meslek kuruluşları, üniversiteler vb.) görüşüne sunulmuştur. Alınan görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanan nihai taslak standartlar MYK sektör komitesinde incelenmek üzere MYK’na gönderilmiştir. Onaylanan standartlar 06.06.2014 tarih ve 29022 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

  • Yayınlanan standartlara ilişkin; ulusal ya da uluslararası standartlara dayanan, öğrenme ve değerlendirme amaçlı kullanılan, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliği içeren “Ulusal Yeterlilik” dokümanlarının hazırlama süreci MYK ile 31 Temmuz 2014 tarihinde imzalanan “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” ile başlatılmıştır.

    • Kurumlarımız ve üniversitelerimizin değerli akademisyenlerinden oluşan otuz kişilik MYK Yeterlilik Hazırlama Ekibi tarafından hazırlanan taslak yeterlilikler ilgili tarafların (ilgili kamu kurumları, işçi, işveren ve meslek kuruluşları, üniversiteler vb.) görüşüne sunulmuştur.

    • Alınan görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanan nihai taslak yeterlilikler MYK Yönetim Kurulu’nun 25/05/2016 tarih ve 2016/30 sayılı kararı ile onaylanmış ve Ulusal Yeterlilik niteliğini kazanmıştır.

CBS Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterlilik için tıklayınız.

CBS Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterlilik için tıklayınız.